• +90 312 246 66 66/1645
  • psk.yigit@gmail.com

Araştırmalar

Devam Eden Araştırmalar

⇒ Klinik ve Klinik Olmayan Örneklemde Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeğinin (WISC-IV) Doğrulayıcı Faktör Analizi: Çoklu Grup Karşılaştırması

Çelik, C., Yiğit, İ., Guzey-Yiğit, M, Erden, G.


Bu çalışmanın amacı, normal zihinsel gelişim gösteren çocuklar ile klinik olarak yönlendirilen çocukların oluşturduğu örneklemlerde, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV’ün (WISC-IV) faktör yapısını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, çoklu-grup doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak, örneklem gruplarının faktör yapıları karşılaştırılacaktır.

 

⇒ Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV’ün (WISC-IV) Alt Test ve Küme Puanları Üstün Yetenekli Çocukları Normal Gelişim Gösteren Çocuklardan Ayırt Edebiliyor mu?

Erden, G., Yiğit, İ., Çelik, C., Guzey-Yiğit, M.


Bu araştırma, üstün yetenekli çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların oluşturduğu örneklemde, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV’ün (WISC-IV) alt test ve küme puanlarının, bu iki örneklemi ayırt edici gücünün olup olmadığını test etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, her iki örneklem grubunun ölçekten aldıkları puanlar karşılaştırılacak ve logistik regresyon analizi ile yordama güçleri incelenecektir.

 

Translation and Validation of the STRAIN (Stress and Adversity Inventory) in several languages/Turkish Version of STRAIN for Adolescents and Adults

Yiğit, İ, Guzey-Yiğit, M


One of our goals is having the STRAIN (Stress and Adversity Inventory) in several languages to implement transcultural studies on stress. Therefore, we are looking for colleagues available for collaborations in translations and validations in different languages of this interview. We are also interested to research work collaborations with clinical (mental and physical illnesses) and non-clinical populations.

 

Assessment of Psychometric Properties of Difficulties in Emotion Regulation Scale-Brief Form (DERS-16) in Turkish Adolescents: Multiple-group CFA of Clinical and Non-Clinical Samples

Yiğit, İ., Guzey-Yiğit, M., Tural-Hesapçıoğlu, S., Kandemir, G.


The objective of the study is to investigate the psychometric properties of DERS-16 in a sample of Turkish adolescents. Both clinically referred and non-referred adolescents will be included in the study. Through multiple-group confirmatory factor analysis, whether the factor structure of DERS-16 is equivalent across the two samples will be tested.

 

Ergenlik döneminde özdeşim kurmanın ölçülmesi: Anne-Babayla Özdeşim Kurma Ölçeği Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/ Measuring identification in adolescence: Development, validity and reliability of Parental Identification Scale

Yiğit, İ.


Özdeşim kurma, bireyin duygularını düşüncelerini ve davranışlarını, diğerlerini gözlemleyerek ya da onları taklit ederek kazandığı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ergenlerin anne ve babalarıyla ne düzeyde özdeşim kurduklarını belirlemeye yönelik bir ölçüm aracının geliştirilmesidir. Bu amaçla, alanyazında yer alan kısıtlı sayıdaki ölçek gözden geçirilmiş ve kuramsal altyapıdan yararlanılarak Anne-Babayla Özdeşim Kurma Ölçeği madde havuzu oluşturulmuştur.